حوزه‌های "خدمات مدیریت شده" پیشنهادی هفت سین

Odoo • A picture with a caption
 
Odoo • Image and Text

خدمات مدیریتی از الف تا یاء  

         تدوین طرح تجاری

         طیفی وسیع از خدمات تکنولوژی

         برنامه‌ریزی استراتژیک

         مراحل مدیریت عملیات:

o         فروش راه‌حل

o         خدمات مهندسی

o         مشاوره تخصصی

o         مدیریت پروژه

o         ارزیابی و نظارت

راه‌حل‌های مدیریتی هفت‌سین

        نظارت و مدیریت شبکه‌های رادیویی

        تولید هشدارها و مدیریت خطا

        جمع‌آوری داده‌های عملکرد از شبکه‌های رادیویی

        مدیریت پیکربندی

        راه‌اندازی پورتال برای بیس‌استیشن‌ها

        تکنیک‌های طراحی و بایگانی پایگاه داده قابل اعتماد

        پلتفرم گزارش KPI

Odoo • Text and Image
اودو - نمونه 1 برای سه ستون

راه‌حل‌های برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی شبکه

         تنظیم مدل شبکه

         درایو تست و بنچمارک

         جمع‌آوری و تحلیل داده‌های حاصل از درایو تست

         تأمین، تحویل و نگهداری از ابزار پ ست-پراسسینگ

         حسابرسی سایت

         اسکن طیف و تست EMI

         فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ریزی (ریفارمینگ، ریهومینگ، AFP ، برنامه‌ریزی کد رادیویی و...)

         راه‌اندازی و مدیریت میدانی

         نصب و یکپارچه‌سازی گره‌های شبکه بصورت کامل

اودو - نمونه 2 برای سه ستون

پیاده‌سازی عملیاتی و تجاری

         مدیریت هزینه عملیاتی

         مدیریت هزینه سرمایه‌ای

         تأمین و اکتساب منابع

         توسعه شایستگی

         مدیریت وندور

         اجرای پروژه کلید در دست

         خدمات مراقبت

         خدمات بهینه‌سازی

         سیستم‌های پشتیبانی تجاری